Status

Onderhoudsmodus ingeschakeld.

Privacy/Disclaimer

Privacy

Door zich toegang te verschaffen tot deze internetsite (www.logerenaanzee.be), verklaart de internetgebruiker dat hij kennis heeft genomen van de informatie hieronder en geeft hij aan CIB Kust vzw de toelating om de door hem meegedeelde persoonlijke gegevens te verwerken voor de volgende doeleinden: het verwezenlijken van de statutaire doelstelling van CIB Kust vzw, het behartigen van de belangen van haar leden, de controle van de gegevens en voorkomen van onregelmatigheden.

Deze gegevens mogen niet worden meegedeeld aan andere derden dan de personen die door CIB Kust vzw zijn aangeduid, zijnde de (rechts)personen en vennootschappen waarvan de tussenkomst vereist is om één van de bovenvermelde doeleinden te realiseren. De internetgebruiker stemt in met de uitwisseling van de gegevens die op hem betrekking hebben tussen CIB Kust vzw en de door haar aangeduide (rechts)personen en vennootschappen. Deze gegevensuitwisseling heeft tot doel de (rechts)personen en vennootschappen die er aan deelnemen toe te laten het centraal beheer van de gebruikers uit te voeren, een globale visie van de gebruiker te hebben, over te gaan tot studies, statistieken en/of marketingacties, de diensten die hiervoor zijn vermeld aan te bieden en te leveren en het voorkomen van onregelmatigheden. De bijgewerkte lijst van (rechts)personen en vennootschappen die aan de gegevensuitwisseling deelnemen kan op eenvoudige aanvraag geadresseerd aan CIB Kust vzw worden verkregen.

CIB Kust vzw bewaart ook gegevens in databanken. Dit is noodzakelijk om bepaalde, unieke diensten, zoals bijvoorbeeld nieuwsbrieven, aan te bieden. Deze informatie wordt bewaard om de goede werking van de dienst te garanderen. Deze informatie kan eveneens gebruikt worden om via analyses de dienstverlening verder te verbeteren en om de gebruiker meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden.

CIB Kust vzw en de door haar aangeduide (rechts)personen en vennootschappen eerbiedigen de persoonlijke levenssfeer zowel van de internetgebruiker als van elke andere betrokken natuurlijke persoon, overeenkomstig de geldende wetgeving. De persoonsgegevens die door de internetgebruiker worden meegedeeld, worden door CIB Kust vzw strikt vertrouwelijk verwerkt. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is CIB Kust vzw, met als ondernemingsnummer 0409.207.168 , met zetel gevestigd te Zeedijk 293 - 8430 Middelkerke (e-mail: cibkust@cib.be ).

Elke natuurlijke persoon heeft recht van toegang tot de gegevens die op hem betrekking hebben en die door CIB Kust vzw of door een andere (rechts)persoon of vennootschap door CIB Kust vzw aangeduid, worden verwerkt en kan, desgevallend, onjuiste gegevens doen verbeteren alsook de onwettig verwerkte gegevens doen schrappen. Hij kan zich op elk ogenblik, gratis en op eenvoudig verzoek, verzetten tegen de verwerking van gegevens die op hem betrekking hebben voor doeleinden van commerciële prospectie ("direct marketing") en/of zijn instemming herroepen met de uitwisseling van gegevens die op hem betrekking hebben met het oog op direct marketing; er zal zo snel mogelijk met zijn verzoek rekening worden gehouden.

Uiteraard kan CIB Kust vzw niet instaan voor het privacybeleid van de websites die u via links vanuit www.logerenaanzee.be kan bereiken.

Disclaimer

Bij het gebruik van de website www.logerenaanzee.be stemt u in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website.

CIB Kust vzw draagt er zorg voor om de inhoud van de website regelmatig bij te werken of toevoegingen hieraan te maken. Desalniettemin is CIB Kust vzw niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. CIB Kust vzw behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website. CIB Kust vzw is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks. CIB Kust vzw staat er niet garant of waarborg voor of de aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel is.

CIB Kust vzw is niet aansprakelijk voor schade:

  1. toegebracht door de website,
  2. voortvloeiend uit het gebruik van de website,
  3. in enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website
  4. voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen.